Page 6 - Bagater Arabuli_Layout 1
P. 6

Bağater Arabuli


        gür cü insanının poetik ruhunu mükәmmәl duyur.
        Azәr  baycanın dәyәrli şairinin tәrcümәsindә bu mәtnlә   -
        rin dilimizdә poetik etibarlılıq әmsalı güclәnir. Allah ver  di
        Tәklәli Arabuli poeziyasında misraların in to    n a  s i yasını,
        obrazların ilkin tәravәtini vә zәrifliyini qoru yub saxla-
        maqla bu maraqlı gürcü şairinin xarakterini verә bilib.
          B.Arabulinin sәrbәst şeirlәrinin (lirik etüd, fraq ment -
        l әr, mәnzum hekayәtlәr – pritçalar) tәrcümәsi mәn dә
         ay rıca maraq doğurdu. Müşahidәlәrimә görә, gürcü
        ver libri 70-ci illәr nәslinin potensialı ilә müәyyәn qәdәr
        tәmin olunub. Sәrbәst şeir gürcü poeziyasında artıq
        otu ruşmuş kimi görünür. A.Tәklәli Azәrbaycan heca -
        sının vә qafiyәsinin yaddaşdan gәlәn mәntiqini gürcü
        şairinin düşüncә havası ilә qarışdıra bilib.
          Pritça tәfәkkürü istәnilәn gürcü şairinin poetik
        mәntiqini müәyyәnlәşdirir. Arabuli gürcü müdrikliyi -
        nin ifadәsi olan pritçaları da (mәsәlәn, “Dәrdi üçün ma -
        ca lı olmayan…”, “Qoburun şeytanı” vә s.) ruhunun
        ta rix çәsi vә yaddaşının yuxuları kimi danışır. Pritçalar
        da әslindә, onun şüuraltı uşaqlıq xatirәlәri vә tәn -
        halığının metoforik ifadәsidir.
          B.Arabulinin şeirlәrindә әtraf mühit, tәbiәt, möv -
        süm lәr (xüsusәn qış fәsli) canlanır, onun ruhu nun
        ayrılmaz duyğusu kimi çıxış edir, tәbiәt hadisәlәri şairin
        sirdaşı kimi qәbul edilir. Peyzajın dәrki, daha çox,
        müәllifin özünüifadәsinә çevrilir. Peyzaj, land şaft adi
        metaforiklikdәn çıxır, ruhi-mәnәvi, mifik anlama dönür:
        mühit vә şair qәlbi paralellәşir.
          Şairin tәbiәt stixiyası ilә (kü lәk, tufan…) dialoqu
        uşaq heyrәtindәn yaranır. Ritorik suallar üzәrindә qu-
        rulan bu tipli şeirlәrin strukturunda sualların
        ardıcıllığı mifoloji mәtnlәri xatırladır:


          6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11