“Ümumi dilçilik kursu” əsəri
Oxu

Dilçilik elminin inkişafında misilsiz xidmətləri olan görkəmli İsveçrə alimi; semitologiya və struktur dilçiliyi banisi;

ideyaları XX əsrin humanitar fikrinə mühüm təsir göstərmişdir;

Oxuculara təqdim olunan “Ümumi dilçilik kursu” əsəri alimə dünya şöhrəti qazandırmış, bir çox dillərə tərcümə olunmuşdur.